สถานการณ์ปัญหาที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    

โดยใช้บริบทของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา โดยเขียนเป็นแผนผังมโนมติที่แสดงให้เห็นถึงมโนมติหลัก ในหน่วยเนื้อหาพร้อมทั้งเขียนสรุป เป็นความคิดรวบยอดที่สำคัญ ดังนี้

ความคิดรวบยอด

            การเรียนการสอนปัจจุบันที่อาศัยพื้นฐานของศตวรรษที่ 21 นั้น ควรต้องเพิ่มระดับให้มุ่งเน้นที่การคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้การผลิตและสร้างกำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลจากความก้าวหน้าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ในทุกมุมโลก ซึ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 2) ทักษะด้านการรู้โลกในระบบดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 3) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การนำตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม การสร้างผลผลิต/ผลงาน และภาวะผู้นำ/ความรับผิดชอบ (P21, 2015)

สถานการณ์ปัญหาที่  1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

            ศตวรรษที่ 21 กับทักษะแห่งอนาคตใหม่ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนทักษะแห่งอนาคต ใหม่กับการเรียนรู้ภายใต้ศตวรรษที่ 21 จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ที่ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริง เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้และการคิดขั้นสูง และมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) จุดเน้น คือ เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการ ที่เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การทํางานและในการดํารงชีวิตประจําวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง

            “…การที่เราปั้นเด็กให้มีทักษะเบื้องต้นเหล่านี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้เด็กแล้ว พออ่านออกเขียนได้ พอมีความคล่องความเก่งในเรื่องนี้แล้ว ต้องมีทักษะในด้านการสื่อสาร การคิด การ แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี…”  

            “…สร้างการมีภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิก มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตลอดจน มีส่วนร่วมทำให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งพิจารณาได้จากผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ โดยสามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษาตามเกณฑ์  โดยที่เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมในสังคมของชุมชนได้อย่างมีความสุข…” 

            “…ผลที่เกิดกับครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและการยอมรับ นำมาซึ่งความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เป้าหมาย การวัดผลสัมฤทธิ์ สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ…”


  • (1) จากข้อความดังกล่าว  ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ควรเป็นอย่างไร
  • (2) ท่านคิดว่า สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควรมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด   และการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีการคิดขั้นสูง ควรเป็นอย่างไร

ติดต่อเรา