ฐานการช่วยเหลือ  จากแนวคิดพื้นฐาน  Social  Constructivst ของ  Vygotsky ที่กล่าวถึง Zone of proximal development ว่า ถ้าผู้เรียนที่อยู่ต่ำกว่า Zone of proximal development จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้   และหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวของ Open learning  environments (OLEs)  ของ Hannafin (1999) ที่กล่าวว่า ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) เป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนครูในการแก้ปัญหา และสนับสนุนความพยายามในการเรียนรู้ของครู หรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จด้วยตนเอง จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว  ผู้วิจัยได้นำมาออกแบบเป็น ฐานการช่วยเหลือ  ที่มีการแนะแนวทางในการปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือครู ดังนี้ 

ติดต่อเรา